Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla klientów i dostawców P.W. POLER Sp.J.

Zgodnie z art.13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.W. POLER Drewniak, Dudzik, Pitala Sp.J. z siedzibą w Mszanie Dolnej, ul. M.M. Kolbego 22B.

2) Z przedstawicielem Administratora może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony Swoich danych osobowych pod e-mailem: biuro@poler.pl , pod numerem telefonu : 18 3310656 lub pisemnie na adres naszej siedziby.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji umowy lub realizacji procesów handlowych.

4) Dane osobowe będą przekazywane tylko odbiorcom upoważnionym na podstawie prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwania przedmiotu umowy, a po ustaniu tego okresu przez czas wynikający z przepisów prawa.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści Swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

7) W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Swoich danych, po wniesieniu sprzeciwu przestaniemy je przetwarzać, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa unijnego rozporządzenia RODO.

9) Podanie danych jest konieczne do realizacji umowy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.